Kayseri insaat Sonrasi Temizlik

Kayseri insaat Sonrasi Temizlik

Yeni bir ev alan veya mevcut evinde tadilat dolay?s?yla in?aat i?lerine giri?en insanlar evlerini temiz ve oturulabilir bir durumda görmek isterler. Boya dökülmelerini, harç ve çimento gibi in?aat kal?nt?lar?n?, a??r? tozlanm?? duvar ile tavanlar?n temizlenmesi için bir Kayseri ?n?aat sonras? temizlik firma ara?t?r?rlar. Say?lar? bir hayli fazla olan firma aras?ndan i?inde uzman olan firma seçmek zorundad?rlar. Çünkü in?aat?n her türlü kal?nt?lar?n? temiz ve anti bakteriyel olarak evin herhangi bir kö?esine zarar vermeden titiz bir ?ekilde temizlemek çok zordur. ?stanbul'da tüm Kayseri ve Nev?ehir illerin'de hizmetimiz bulunmaktad?r.

?n?aat Sonras? Temizlik Firmas? Nas?l Olmal?d?r?
 ?n?aat veya tadilat sonras?nda temizlik yapacak olan firma mü?teri memnuniyetini dikkate alarak çal??mal?d?r. Bunu için firma;
  • Boya dökülmelerini ç?karmak için kulland??? kaz?y?c? aparatlar? zemine, duvara zarar verici olmayan ince kaz?y?c? olmal?d?r.
  • Odalar?n zeminini temizlemek için ?slak – kuru vakum makinesi kullanmal?d?r.
  • Islak zeminlerin temizlenmesinde anti bakteriyel özellik içeren deterjanlar kullanmal?d?r.
  • Cam, kap?, duvar ve tavan temizlenirken kullan?lan bezlerin mikro fiber olmas? gerekir.
  • Fayanslarda ki lekeleri ve derz aralar?n? özenle temizleyen itinal? in?aat sonras? temizlik firmas? olmal?d?r
Böylelikle yapacaklar? temizlik ile mü?terilerinin içini rahatlat?rlar. Bu özelliklerden herhangi biri eksik olan bir firma beklentilerin uza??nda kalmaktad?r. Temizlik sonras?nda kal?c? hasar verebilirler. Mesela oda temizli?inde vakum kullan?lmamas?nda kaynakl? olarak ?slanan parkeler tam olarak kurulanmad??? için hasara u?rayabilir. Boya lekelerini spatula tarz? kaz?y?c?lar ile temizlenmesi s?ras?nda lekenin oldu?u bölgeye masraf gerektiren zarar verebilir.

Bu nedenle iyi bir firmada bu özelliklerin her birinin önemi bilinerek kesinlikle olmas? gerekmektedir. Böyle bir firma insanlar?n beklentilerini kar??lar.  ?n?aat ve tadilat art??? temizli?i çok zahmet isteyen yorucu bir ekip i?idir.

Kayseri insaat Sonrasi Temizlik İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ