Kayseri Esyali ev temizlik

Kayseri Esyali ev temizlik

Kayseri E?yal? Ev Temizli?i

E?yalar?m?z; tamamiyle konforumuz ve ya?am biçimimizi daha iyiye adapte için yap?lan tasar?mlar… Evimizde, misafirlikte, i? yerlerimizde, cafelerde ve pek çok yerde i?levli?i ve görselli?i bak?m?ndan bulundurulmas? zaruri olan e?yalar?m?za ne kadar özen gösteriyoruz? Temizli?ine dikkat ediyor muyuz?

E?yal? ev temizli?i hayat?m?z boyunca önemli rol oynar. Oturdu?umuz koltuklar, çekyatlar, sandalyeler, ayak bast???m?z hal?lar?m?za kadar tüm e?yalar temizlikte dikkat edilmesi gereken e?yalard?r. Hal?lar?m?z, koltuklar?m?z gözle görülemeyen pek çok mikroorganizmalar içermektedir. Peki, bu mikroorganizmalar? nas?l e?yalar?m?zdan uzakla?t?r?r?z? Mutfak dolaplar?, buzdolaplar?, çama??r-bula??k makineleri, f?r?n ve aygazlar dahil e?yalar?m?z?n temizli?ine özen gösterelim. Kimyasal maddeler ile kirli ve pis olan e?yalar?m?z? ar?nd?rm?? oluruz. Beyaz e?yalar? parlatmak için do?al yollardan bir tanesi de elma sirkesidir. Ev han?mlar?n?n geneli bu yolu denerler. Haz?rlayacaklar? suyun içerisine elma sirkesi damlat?rlar. Böylece beyaz e?yalar?m?z parlam?? olmaktad?r. Bir di?er yöntem ise karbonatt?r. Kimyasal maddelere alerjileri olan ki?iler bu yöntemleri kullanabilir. Bula??klar?n?z tam y?kanm?yor, bulan?k m? kal?yor? ??te bahsetti?imiz yöntemler ile bula??klar?n?z, beyaz e?yalar?n?z parlak ve lekesiz bir ?ekilde kullan?ma haz?r olur. Bula??klar?n? elde y?kayan han?m efendiler ise süngerlerine biraz karbonat ekleyebilrler daha kolayl?kla ve parlakl?kla bula??k y?kam?? olurlar.

E?yal? Daire Temizli?i: Çekyat, koltuk gibi e?yalar?m?z? yumu?ak uçlu, kaliteli elektrik süpürgeleri yard?m? ile temizleyebiliriz. Çek yatlar?m?z?n,koltuklar?m?z?n hemen kirlenmesini istemiyorsak avm’lerde bulunan çekyat örtülerinden alabiliriz. Bu ?ekilde hem koltuklar?m?z, çekyatlar?m?z daha çabuk kirlenmemi? olur. Sandalyelerimizde ayn? ?ekilde onlara da uygun kendi zevkinize kalm?? minderler alabilirsiniz. Çabuk kirlenmez ??k bir görünüm kazand?r?r. Hal?lar?m?z?n temizli?ini iki ?ekilde yapabiliriz. Silerek ve y?kayarak. Silerek y?kamada bir le?en yard?m? ile içine ?l?k su, sabun ve ?ampuan ekleyerek silinir. Silindikten sonra kurumaya b?rak?l?r. Y?kayarak temizlemede hal?lar?m?z?n büyüklü?üne göre sabunlu veya ?ampuanl? su haz?rlan?r. Orta veya sert ?ekilde ovalanarak y?kan?r. Bu y?kamay? hal? f?rçalar? ile de yapabiliriz. Böylece ev e?yalar?m?z temizlenmi? olur. Çabuk kirlenen e?yalar?n yenilenmesi de gerekebilir. Bu çekyat, koltuk, sandalye ve hal? örtüleri sayesinde e?yalar?m?z kirlenmez, hem tasarruflu bütçemiz hem de temiz e?yalar?m?z olur. Kirden uzak bir ya?ant?ya devam ederiz. Ev temizlik i?inde bu ayr?nt?lar ana hatlar? olu?turur.

Günlük ev temizli?i; her gün yap?lmas? gereken süreklilik arzeden temizlik türüdür.

Kayseri Esyali ev temizlik İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ